Best Blog site in India – Write Your Story on Yoursnews

yoursnews
Quotes

Gongyo Lyrics Prayer

Gongyo Prayer

Myo ho ren ge kyo.
Hoben-pon. Dai ni.

Niji seson. Ju sanmai.
Anjo ni ki.Go shari-hotsu.
Sho-but chi-e. Jinjin muryo.
Go chi-e mon. Nange nannyu.
Issai shomon.Hyaku-shi-butsu.
Sho fu no chi. Sho-i sha ga.
Butsu zo shingon. Hyaku sen man noku.

Mushu sho butsu. Jin gyo sho-butsu.
Muryo doho. Yumyo shojin.
Myosho fu mon. Joju jinjin.
Mi-zo-u ho. Zui gi sho setsu.
Ishu nange. Shari-hotsu.
Go ju jo-butsu irai. Shuju innen.
Shuju hiyu. Ko en gonkyo.
Mu shu hoben. Indo shujo.
Ryo ri sho jaku. Sho-i sha ga.
Nyorai hoben. Chi-ken hara-mitsu.
Kai i gu-soku. Shari-hotsu.
Nyorai chi-ken. Kodai jinnon.
Muryo muge. Riki. Mu-sho-i. Zenjo.
Gedas. Sanmai. Jin nyu musai.
Joju issai. Mi-zo-u ho.
Shari-hotsu. Nyorai no.
Shuju fun-betsu. Gyo ses sho ho.
Gon-ji nyunan. Ekka shushin.
Shari-hotsu. Shu yo gon shi.
Muryo muhen. Mi-zo-u ho.
Bus shitsu joju. Shi shari-hotsu.
Fu shu bu setsu. Sho-i sha ga.
Bus sho joju. Dai ichi ke-u.
Nange shi ho. Yui butsu yo butsu.
Nai no kujin. Shoho jisso.

Sho-i shoho. Nyo ze so.
Nyo ze sho. Nyo ze tai.
Nyo ze riki. Nyo ze sa.
Nyo ze in. Nyo ze en.
Nyo ze ka. Nyo ze ho.
Nyo ze honmak kukyo to.

___________________________________________

Myo ho ren ge kyo.
Nyorai ju-ryo-hon. Dai ju-roku.

Ji ga toku bu rai. Sho kyo sho kosshu.
Muryo hyaku sen man. Oku sai asogi.
Jo seppo kyoke. Mushu oku shujo.
Ryo nyu o butsu-do. Nirai muryo ko.
I do shujo ko. Hoben gen nehan.
Ni jitsu fu metsu-do. Jo ju shi seppo.
Ga jo ju o shi. I sho jin-zu-riki.
Ryo tendo shujo. Sui gon ni fu ken.
Shu ken ga metsu-do. Ko kuyo shari.
Gen kai e renbo., Ni sho katsu-go shin.
Shujo ki shin-bukui. Shichi-jiki i nyunan.
Isshin yok ken butsu. Fu ji shaku shinmyo.
Ji go gyo shuso. Ku shutsu ryojusen.
Ga ji go shujo. Jo zai shi fu-metsu.
I ho-ben-rik ko. Gen u metsu fu-metsu.
Yo-koku u shujo. Kugyo shingyo sha.
Ga bu o hi chu. I setsu mujo ho.
Nyoto fu mon shi. Tan ni ga metsu-do.
Ga ken sho shujo. Motsu-zai o kukai.
Ko fu I gen shin. Ryo go sho katus-go.
In go shin renbo. Nai shutsu I seppo.
Jin-zu-riki nyo ze. O asogi ko.

Jo zai ryojusen. Gyu yo sho jusho.
Shujo ken ko jin. Dai ka sho sho ji.
Ga shi do annon. Tennin jo juman.
Onrin sho do-kaku. Shuju ho shogon.
Hoju ta keka. Shujo sho yu-raku.
Shoten gyaku tenku. Jo sas shu gi-gaku.
U mandara ke. San butsu gyu daishu.
Ga jodo fu ki. Ni shu ken sho jin.
Ufu sho kuno. Nyo ze shitsu juman.
Ze sho zai shujo. I aku-go innen.
Ka asogi ko. Fu mon sanbo myo.
Sho u shu ku-doku. Nyuwa shichi-jiki sha.
Sokkai ken gashin. Zai shi ni seppo.
Waku-ji i shi shu. Setsu butsu-ju muryo.
Ku nai ken bussha. I setsu butsu nan chi.
Ga chi-riki nyo ze. Eko sho muryo.
Jumyo mushu ko. Ku shugo sho toku.
Nyoto u chi sha. Mot to shi sho gi.
To dan ryo yo jin. Butsu-go jip puko.
Nyo I zen hoben. I ji o shi ko.
Jitsu zai ni gon shi. Mu no sek komo.
Ga yaku I se bu. Ku sho kugen sha.
I bonbu tendo. Jitsu zai ni gon metsu.
I joken go ko. Ni sho kyoshi shin.
Ho-itsu jaku go-yoku. Da o aku-do chu.
Ga jo chi shujo. Gyo do fu gyo do.
Zui o sho ka do. I ses shuju ho.
Mai ji sa ze nen. I ga ryo shujo.
Toku nyu mu-jo do. Soku joju busshin.

Silent Prayers – Gongyo Silent Prayers

Meaning Of Gongyo

Gongyo is one of the most basic practices in Nicherin Daishonin’s Buddhism which consists of reciting parts of the Lotus Sutra and chanting Nam-myoho-renge-kyo (daimoku) to the Gohonzon. The Gohonzon refers to the hanging calligraphic paper mandala inscribed by Nichiren to which devotional chanting is directed. It is believed that doing this daily serves to praise the power and greatness of the Gohonzon and to unite our life with the Gohonzon. Chanting both the Daimoku and the Lotus Sutra are called ‘primary practice’ and ‘supplementary practices’ respectively and these practices hold their own importance in the process of uniting with the Gohonzon. The Gongyo Lyrics and Silent Prayers are known to be immeasurable and boundless.

The Importance Of Chanting Gongyo – Benefits Of Chanting Gongyo

There is immeasurable and boundless benefit of chanting Gongyo & Daimoku. Chanting Nam-myoho-renge-kyo just once gives infinite power & positiveness. You will feel refreshed and revitalized in both body and mind – the Buddha nature of all living beings will be summoned and gather around you.

The essential basis of Buddhism and practice lies in the feeling of rhythm and cadence of chanting five morning and three evening prayers every day. The ultimate objective of the true Buddhism of Nichiren Daishonin is the attainment of enlightenment in our present form (sokushin jobutsu) –

Gongyo and daimoku are the roots that, that enable you to grow into a great, strong tree. As you practice regularly, you will develop a state of life of absolutely indestructible serene happiness, gaining access to a great and all-embracing wisdom

1st Silent Prayer

Appreciation for Life’s Protective Forces (shoten zenjin)

I offer appreciation to the functions in life and the environment (shoten zenjin) that serve to protect us, and pray that these protective powers be further strengthened and enhanced through my practice of the Law.

Chant Nam-myoho-renge-kyo three times

2nd Silent Prayer

Appreciation for the GohonzonI acknowledge my debt of gratitude and profound appreciation to the Dai-Gohonzon of the Three Great Secret Laws, that was bestowed upon this world, which embodies Nam-myoho-renge-kyo, the essence of the Lotus Sutra.

With deepest respect, I offer my profound gratitude and appreciation to Nichiren Daishonin, the Buddha of the Latter Day of the Law.

With deepest respect, I offer my profound gratitude and appreciation to Nikko Shonin.

With deepest respect, I offer my profound gratitude and appreciation to Nichimoku Shonin.

Chant Nam-myoho-renge-kyo three times.

3rd Silent Prayer

Appreciation for the Three Founding Presidents

For The attainment Of Kosen-rufu

I pray that the great desire for Kosen-rufu be fulfilled & that the Soka Gakkai International develop in this endeavor for countless generations to come. I offer my profound gratitude and appreciation for the three founding presidents of the Soka Gakkai – Tsunesaburo Makiguchi, Josei Toda and Daisaku Ikeda – for their noble example of selfless dedication to propagation the Law, honouring them as the eternal mentors of kosen-rufu.
Chant Nam-myoho-renge-kyo three times.

4th Silent Prayer

Prayers For Worldwide Kosen-rufu And For The Deceased

I pray that the great vow for the worldwide kosen-rufu be fulfilled, to bring forth Buddhahood from within my life and that the Soka Gakkai International will develop in this endeavour for countless generations to come. I pray to accomplish my own human revolution, change my karma & destiny and fulfill all my wishes & desires in the present & the future (Offer additional prayers here)

I pray for my deceased relatives and all those who have passed away, particularly for these individuals. (Sound the bell continuously while offering prayers.)

Chant Nam-myoho-renge-kyo three times.

I pray for peace throughout the world and the happiness of all living beings and humanity as a whole.

Sound the bell and chant Nam-myoho-renge-kyo three times to conclude.

When we do gongyo and chant daimoku, we conduct a ceremony in which we praise Nam-myoho-renge-kyo, the law of the universe & the Buddhahood in our own lives.

We don’t have to suffer painful austerities or be reborn for many lifetimes to bring forth our own Buddhahood and attain absolute unshakable happiness. We can attain it right here and right now.

Amit Kumar
Author: Amit Kumar

Amit is the founder of YoursNews. This is a next generation blog, proved that blogging is an art; focus on valuable ideas and genuine stories, rest everything will fall into place.

Amit Kumar

Amit is the founder of YoursNews. This is a next generation blog, proved that blogging is an art; focus on valuable ideas and genuine stories, rest everything will fall into place.